Informujemy, iż ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do celów statystycznych i analizy ruchu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

OK
Jesteś 37359 odwiedzającym.
              Do wakacji zostało 83 dni!

Szkoła Podstawowa Nr 227
im. kapitana Lucyny Hertz
02-154 Warszawa, ul. Astronautów 17
tel./fax (022) 846 03 81

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

4 marca 2016 r.
 
KONKURS!!!!!

Jakie znasz zawody?

Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych

Zaproszenie do konkursu 

Regulamin konkursu 

Zapraszamy do udziału!!!

 WAŻNE I PRZYDATNE LINKI:  
 
Biuro Edukacji m. st. Warszawa plan naboru, rekrutacja http://edukacja.warszawa.pl
 
Informacje na temat przeliczania  oceny na punkty rekrutacyjne www.kuratorium.waw.pl
 
Informacje o zawodach  lokalnym i krajowym rynku pracy www.psz.praca.gov.pl
 
Informacje o uczelniach i kierunki studiów www.uczelnie.info.pl
 
Informacje o zawodach, filmy zawodoznawcze www.ohpdlaszkoly.pl
 
Informacje o zawodach, rankingi szkół www.perspektywy.pl
 
Informacje o zawodach szkolnictwa zawodowego filmy zawodoznawcze, szkolenia, publikacje, nowości w doradztwie zawodowym www.koweziu.edu.pl
Możliwości kształcenia w Europie  http://ec.europa./ploteus/home
 
Szkolenia, materiały, narzędzia  http://crdz.wcies.edu.pl

 


 

DZIELNICOWY KONKURS WIEDZY O ZAWODACH

„Marzę o zawodzie…”

Regulamin

 

WSTĘP

Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy oraz Koordynatorzy Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego zapraszają  uczniów szkół podstawowych dzielnicy Włochy do udziału w konkursie wiedzy o zawodach „Marzę o zawodzie…”.

Celem konkursu jest promowanie wiedzy o zawodach oraz zachęcanie uczniów do aktywnego konstruowania własnej kariery zawodowej.

 

Zapraszamy wszystkich uczniów klas IV – VI do udziału w konkursie!

 

1. Tematyka konkursu dotyczy zawodów, które uczniowie chcieliby wykonywać w przyszłości .

2. Wykonywany zawód zostanie przedstawiony w formie prezentacji multimedialnej (możliwa pomoc rodziców) i omówiony przez ucznia. 

3. Czas trwania konkursu: styczeń – kwiecień  2016r.

4. Konkurs będzie przebiegał w dwóch  etapach:

      I etap, szkolny: odbędzie się na terenie szkoły biorącej udział w konkursie – Komisja Szkolna oceni i wybierze najlepsze prace.

     II etap, finałowy: Kapituła Konkursu oceni nadesłane prace wg. ustalonych kryteriów. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

 

CELE KONKURSU

 1. Pogłębianie wiedzy na temat możliwości wykonywania różnych zawodów.
 2. Wzmacnianie zainteresowań zawodowych oraz umiejętności prezentacji.
 3. Rozszerzanie współpracy z rodzicami w zakresie umiejętności planowania przez uczniów własnej kariery edukacyjno-zawodowej.
 4. Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez komponowanie treści pracy konkursowej.

 

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs polega na opracowaniu przez ucznia prezentacji multimedialnej (możliwa pomoc rodziców) w programie Power Point na temat
  „Marzę o zawodzie…” oraz zaprezentowaniu tej pracy w formie wypowiedzi ustnej (krótkie wystąpienie).
 2. Czas na prezentację pracy i omówienie: maksymalnie 7 minut.
 3. Każdy uczeń  może zgłosić jedną pracę konkursową.
 4. Jedna szkoła może zgłosić co najwyżej trzy prace konkursowe.
 5. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przedstawienia zgody rodziców / opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechnienie pracy konkursowej.
 6. Prezentacja powinna zawierać minimum 10, maksymalnie 15 slajdów.
 7. W prezentacji powinny znajdować się:
 • nazwa zawodu,
 • specyfika pracy w danym zawodzie,
 • kwalifikacje niezbędne do wykonywania danego zawodu,
 • drogi kształcenia – szkoły, studia,
 • umiejętności, predyspozycje niezbędne do wykonywania tego zawodu,
 • możliwości zatrudnienia,
 • informacje o znanych osobach wykonujacych ten zawód.

Podczas omawiania prezentacji uczeń powinien umieć uzasadnić wybór zawodu.

Prace konkursowe należy składać w formie nośnika elektronicznego (płyta CD) zawierającego treść prezentacji multimedialnej.

 

 1. Każda płyta CD powinna być opisana wg. schematu:
 • tytuł prezentacji,
 • imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły,
 • imię i nazwisko szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego,
 • e-mail i telefon kontaktowy koordynatora szkolnego.
 1. Do pracy konkursowej powinna być dołączona zgoda rodzica / prawnego opiekuna na przetwarzanie danych osobowych ucznia, zgodnie z załącznikiem do regulaminu.

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU 1. I etap konkursu: komisja powołana przez Szkolnego Koordynatora Doradztwa Zawodowego ogłasza konkurs w danej szkole i przeprowadza szkolne eliminacje wg. kryteriów opisanych powyżej.
 2. Komisja wybiera trzy najlepsze prace uczniów i wysyła je do Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
 3. II etapu konkursu: finał konkursu. Nadesłane prace zostają zaprezentowane przez uczniów przed Kapitułą Konkursu powołaną przez Naczelnika WOiW. Kapituła ocenia prezentacje uczniów wg. kryteriów opisanych powyżej.
 4. Kapituła bierze pod uwagę zakres merytoryczny prezentacji multimedialnej,   jej formę graficzną, niepowtarzalność, innowacyjność oraz atrakcyjność  wystąpienia autora pracy konkursowej. Czas przeznaczony na prezentację każdej pracy to maksymalnie 7 minut.
 5. Kapituła może zadać trzy pytania autorowi prezentowanej pracy konkursowej dotyczące przedstawionej prezentacji zawodu.
 6. Kapituła wyłania sześć najwyżej ocenionych prac: I, II, II miejsce oraz trzy wyróżnienia.
 7. Ogłoszenie wyników i prezentacja nagrodzonych prac nastąpi na Gali Finałowej. Autorzy tych prac zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.

 

TERMINY KONKURSU

1. I etap konkursu – od 04.01.2016r. do 31.03.2016r.

2. II etap konkursu – od 4.04.2016r. do 15.04.2016r.

3. Gala Finałowa – 27.04.2016r.

 

PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnicy konkursu przesyłając pracę konkursową dokonują przeniesienia na Organizatora konkursu autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy.

2. Organizator ma prawo do publicznego udostępniania prac konkursowych  na stronach internetowych należących do Organizatora oraz udostępnianie w Internecie, w tym na portalach społecznościowych.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych     do celów związanych z realizacją Konkursu.

2. W imieniu uczniów niepełnoletnich biorących udział w Konkursie zgodę w powyższym zakresie wyrażają rodzice lub prawni opiekunowie wypełniając formularz zgody dołączony do Regulaminu Konkursu w postaci załącznika.

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika musi być dostarczona  w I etapie konkursu do szkolnego koordynatora, który przesyła zgodę  do Organizatorów Konkursu wraz z pracą konkursową.

4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczny z rezygnacją udziału w konkursie .

 Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie!
 

KONTAKT Z ORGANIZATOREM I WYKONAWCĄ

Odpowiedzi na pytania, dodatkowe informacje:

Andrzej Brzywca  Koordynator Dzielnicowy WSDZ 

e-mail: brzywca1@wp.pl  PPP 22  w Warszawia tel. 22 864 19 18

Marlena Sagalska-Pomaska  Koordynator Szkolny SP nr 227 w Warszawie

e-mail: mspiap@wp.pl  lub e-mail: sp227@op.pl tel. 22 846 03 81

Załącznik-Regulamin Konkursu


http://crdz.wcies.edu.pl/

http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/warszawski-system-doradztwa-zawodowego

http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/

Wewntątrzszkolny system doradztwa 2015/2016

Wykonanie: AGINUS